Legea Manualelor auxiliare a fost anuntata de Ministerul Educatiei

Legea manualelor auxiliare
Ministerul Educației, Liviu Pop a anuntat „legea auxiliarelor”. Se reglementează atât utilizarea materialelor auxiliare la clasă cât și omologarea lor, de către o comisie specializată.

Comisia constituită prin ordinul ministrului Educației Naționale nr. 4576/2017 a finalizat atât proiectul de Metodologie-cadru privind reglementarea utilizării auxiliarelor didactice în unitățile de învățământ preuniversitar, cât și proiectul de Metodologie-cadru privind asigurarea omologării utilizării mijloacelor de învățământ în învățământul preuniversitar.
Acestea vor fi aprobate prin ordin de ministru, după ce săptămâna viitoare Guvernul va adopta o hotărâre prin care Centrul Național de Evaluare și Examinare (CNEE) va primi atribuții în domeniul avizării/evaluării auxiliarelor didactice.

Declarația ministrului Liviu Marian Pop pe acest subiect poate fi urmărită aici: https://www.facebook.com/www.edu.ro/videos/1444801762300786/

Cele proiectele menționate de ministrul Educației pot fi consultate mai jos:

METODOLOGIE – CADRU PRIVIND ASIGURAREA OMOLOGĂRII UTILIZĂRII MIJLOACELOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

CAPITOLUL I

Dispoziții generale
Art. 1 Prezenta metodologie reglementează cadrul general în vederea asigurării omologării mijloacelor de învățământ, de către Ministerul Educației Naționale, numit în continuare MEN, în scopul utilizării acestora în sistemul național de învățământ preuniversitar.
Art. 2 În sensul prezentei metodologii se definesc următorii termeni, după cum urmează:
a) Mijloacele de învăţământ sunt un ansamblu de resurse materiale și instrumente didactice complementare, produse, adaptate ori selectate în vederea îndeplinirii sarcinilor instructiv-educative ale procesului de învăţământ. Având un anumit potenţial pedagogic și funcţii specifice, acestea facilitează dobândirea competențelor specifice de către elevi;
b) Omologarea utilizării mijloacelor de învățământ în sistemul de învățământ preuniversitar reprezintă confirmarea îndeplinirii criteriilor necesare dobândirii de către preșcolari și elevi a competențelor specifice conform programelor școlare aprobate de MEN.
Art. 3 Utilizarea mijloacelor de învățământ în unitățile de învățământ preuniversitar se omologhează prin decizia Secretarului de Stat cu atribuții în domeniu, în conformitate cu art. 94 (i) al Legii Educației Naționale nr. 1/ 2011, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 4 Prezenta metodologie reglementează:
a) categoriile de mijloace de învățământ pentru care se solicită obținerea asigurării omologării de utilizare;
b) comisiile de omologare și atribuțiile acestora;
c) criteriile pedagogice necesare pentru obținerea asigurării omologării de utilizare.
Art. 5 (1) Solicitantul omologării mijloacelor de învățământ, denumit în continuare solicitant, poate fi autor, editor, producător, comerciant autorizat, furnizor autorizat sau alte instituții recunoscute care au ca obiect de activitate învățământul/educația/formarea și colaborează cu cadre didactice și specialiști în domeniul în care se solicită omologarea utilizării mijloacelor de învățământ.
(2) Pentru obținerea omologării utilizării mijloacelor de învățământ, prevăzută la alin. (1) al art. 5, solicitanții completează formularul din Anexa 3, care se depune la Registratura MEN.
CAPITOLUL II
Categorii de mijloace de învățământ. Generalități
Art. 6 Mijloacele de învățământ, pentru care se poate solicita omologarea utilizării, sunt clasificate în următoarele categorii:
a) Materiale grafice: planșe, portrete, tablouri/postere, atlase, hărți, globuri pământești;
b) Materiale audiovizuale: CD-uri, DVD-uri care cuprind înregistrări sonore, filme didactice, jocuri didactice;
c) Programe informatice educaționale: interactive de predare-învățare-evaluare, de simulare, jocuri educative, platforme de învățare de tip e-learning;
d) Aparate, truse de laborator, echipamente, incluziuni și preparate microscopice;
e) Jocuri și jucării didactice;
f) Mobilier școlar;
g) Echipamente, instalații și aparatură sportivă.
Art. 7 (1) Pentru omologarea utilizării mijloacelor de învățământ este necesar ca acestea să vizeze formarea la elevi a competențelor generale și a celor specifice, să corespundă cerinţelor programelor şcolare pentru curriculumul naţional obligatoriu şi pentru curriculumul opţional ofertat la nivel naţional şi standardelor de realizare a fiecărui tip de mijloc de învățământ în parte.
(2) În vederea omologării utilizării, mijloacele de învățământ trebuie să respecte cerinţele esenţiale referitoare la protecţia sănătăţii, securitatea utilizatorilor, protecţia mediului, potrivit actelor normative în vigoare.
Art. 8 (1) Pentru categoriile de mijloace de învățământ reglementate prin această metodologie, conformitatea produselor cu cerinţele esenţiale poate fi atestată prin:
a) declaraţia de conformitate întocmită de producător;
b) rapoartele de încercare sau prin certificatele de conformitate emise de laboratoare sau de organisme
de certificare alese de producător, conform procedurilor de evaluare;
c) marcajul de conformitate (Ordonanța nr. 20/18.08.2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor);
d) instrucțiuni, ghiduri de utilizare (după caz).
(2) Pentru obținerea omologării utilizării la aparate/truse de laborator/echipamente, mobilier școlar și echipamente, instalații și aparatură sportivă dosarul va cuprinde, după caz, și alte documente:
a) fişa de prezentare a prototipului /modelului (mobilier, aparate, echipamente, instalații și aparatură sportivă);
b) principalele elemente/desene ale documentaţiei de execuţie prototip/model referitoare la
construcţia şi funcţionalitatea prototipului /modelului (echipamente, instalații și aparatură sportivă);
c) referat de experimentare (echipamente, instalații și aparatură sportivă și aparate);
d) avizul ministerului sănătăţii (mobilier școlar, jucării didactice);
e) avizul federaţiei sportive de specialitate (echipamente, instalații și aparatură sportivă);
Art. 9 Pentru evaluarea materialelor grafice, audiovizuale și a programelor informatice educaționale se va utiliza Anexa nr. 2.
Art. 10 Fiecărui mijloc de învățământ i se va atribui un titlu (denumire), conform „datelor de identificare ale mijlocului de învățământ” pentru care se solicită omologarea utilizării prevăzute în Anexa nr. 4.
CAPITOLUL III
Comisia de omologare
Art. 11 Ministerul Educației Naționale organizează comisia de omologare în vederea utilizării în sistemul de învățământ preuniversitar a mijloacelor de învățământ.
Art. 12 (1) În cadrul procesului de omologare a utilizării mijloacelor de învățământ, își desfășoară activitatea comisiile de omologare pe niveluri de învățământ/discipline/domenii de pregătire/activități educative.
(2) Comisiile de omologare sunt constituite din următoarele categorii de personal: inspectori şi specialişti din Ministerul Educației Naționale, Institutul de Științe ale Educației, de la inspectoratele şcolare, precum și din cadre didactice care fac parte din Comisiile Naţionale de Specialitate sau alte cadre didactice cu experiență în domeniu, recomandate de reprezentanți ai Ministerului Educației Naționale, Inspectoratele Școlare Județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București.
Art. 13 Comisiile de omologare pe discipline/domenii de pregătire/activități educative/niveluri de învățământ sunt constituite prin decizia Secretarului de Stat cu atribuții în domeniu.
Art. 14 (1) Comisia de omologare are următoarea componenţă:
a) președinte: reprezentant al Ministerului Educației Naționale;
b) vicepreședinte: reprezentant al Ministerului Educației Naționale, inspector general de specialitate din cadrul Direcției Generale Evaluare și Monitorizare Învățământ Preuniversitar sau omologul acestuia din cadrul Direcției Minorități;
c) 3 membri: cadre didactice care fac parte din Comisiile Naționale de Specialitate, cadre didactice și/sau inspectori de specialitate din Inspectoratul Școlar al Municipiului București și/sau Inspectoratele Școlare Județene;
d) secretar – reprezentant al Ministerului Educației Naționale.
(2) Membrii comisiei de omologare semnează un angajament prevăzut în Anexa nr. 5 prin care declară că nu se află în conflict de interese și nici în incompatibilitate cu statutul de membru.
Art. 15 (1) Comisia de omologare are următoarele atribuții:
a) elaborează procedura de lucru a comisiei;
b) evaluează solicitările de omologare a utilizării mijloacelor de învățământ;
c) întocmește documentația în vederea omologării utilizării mijloacelor de învățământ;
d) transmite rezoluția către solicitant.
(2) Cadrele didactice care fac parte din comisia de omologare a utilizării mijloacelor de învățământ se selectează în baza unei proceduri elaborată de MEN.
Art. 16 Membrii comisiilor de omologare primesc, prin secretarul comisiei, adeverințe care specifică participarea și îndeplinirea atribuțiilor în cadrul comisiei.
CAPITOLUL IV
DISPOZIŢII FINALE
Art. 17 Modalitatea de utilizare a mijloacelor de învățământ omologate de către unitățile de învățământ preuniversitar și folosirea lor în procesul instructiv-educativ, se reglementează prin Regulamentul – Cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.
Art. 18 (1) Omologarea utilizării mijloacelor de învățământ în unitățile de învățământ preuniversitar își încetează efectele, după caz, la momentul completării/revizuirii/modificării Curriculumului Național corespunzător.
(2) Ministerul Educației Naționale elaborează o procedură prin care se stabilesc modalitatea de omologare a utilizării mijloacelor de învățământ și calendarul activităților. Înaintarea solicitărilor și verificarea criteriilor de conformitate a mijloacelor de învățământ în vederea omologării utilizării acestora în învățământul preuniversitar se va realiza anual, în două sesiuni.
Art. 19 Prevederile Metodologiei – cadru privind asigurarea omologării utilizării mijloacelor de învățământ în învățământul preuniversitar se duc la îndeplinire de către direcțiile generale din cadrul Ministerului Educației Naționale, Inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București, unitățile de învățământ preuniversitar, aflate în subordine sau coordonare.

ANEXA NR. 2
CRITERII DE CONFORMITATE ALE MIJLOACELOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT (MATERIALE GRAFICE, AUDIOVIZUALE ȘI PROGRAME INFORMATICE EDUCAȚIONALE)
CRITERII DE CONFORMITATE
Conform/ Neconform
1. Mijlocul de învățământ are caracter etic, moral și nediscriminatoriu: respectă principiile care nu fac nicio deosebire de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică, infectare HIV, apartenenţă la o categorie defavorizată.
2. Mijlocul de învățământ conţine informaţii care nu aduc atingere identităţii şi valorilor naţionale, nu conține elemente rasiste, xenofobe sau de promovare a ideologiei naţionalist-extremiste.
3. Utilizarea mijloacelor de învățământ facilitează activitățile desfășurate de profesor și elevi pentru dezvoltarea/dobândirea/formarea competențelor prevăzute de programa școlară permițând înțelegerea, consolidarea, recapitularea, aprofundarea, extinderea conținuturilor.
4. Respectă corectitudinea științifică a conținuturilor, în acord cu programa/curriculumul, precum și formularea clară, completă și corectă a cerințelor activităților propuse.
5. Permite formarea de deprinderi și abilități corespunzătoare nivelului de învățământ/activități educative/domeniu de pregătire în care se află elevii/preșcolarii, după caz.
6. Încurajează gândirea creativă, perspectivele comparative, spiritul critic și flexibil (după caz).
7. Conține teme care să permită transferul competențelor în contexte din viața cotidiană.
8. Materialul documentar și materialul grafic sunt variate și atractive.
9. Modul de exprimare este corect și coerent și se raportează la specificul disciplinei.
10. Stilul, frazarea, limbajul sunt adecvate vârstei elevilor și exigențelor didactice ale disciplinei.

ANEXA NR. 3
SOLICITARE DE OMOLOGARE A UTILIZĂRII MIJLOCULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT
Subsemnatul/a………………….………………….legitimat/ă cu C.I./ B.I. seria ……..… nr. ………. în calitate de ………………………………….. al …………………………………. cu sediul …………………………………………………………………………………………………..vă solicit omologarea utilizării mijlocului de învățământ (mijloacelor de învățământ) cu titlul/titlurile: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Menționez că documentele propuse spre omologare respectă curriculumul național în vigoare în conformitate cu prevederile legale.
Data                                              Semnătura

ANEXA NR.4
DATELE DE IDENTIFICARE ALE MIJLOCULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT
1. Denumirea mijlocului de învățământ ………………………………………………………
2. Tipul………………………………………………………………………………………
3. Forma de prezentare……………………………………………………………………
4. Programe școlare suport………………………………………………………………..
5. Discipline la care poate fi aplicat………………………………………………………
6. Aria curriculară………………………………………………………………………….
7. Clasele la care poate fi aplicat/nivel de vârstă………………………………………..
8. Grupul țintă la care poate fi aplicat……………………………………………………
9. Autorii și editura/producătorul/comerciantul…………………………………………
Pentru aparate, truse de laborator şi echipamente, fișa de avizare se va completa cu următoarele date:
10. Lista experimentelor care se realizează cu aparatul, trusa sau echipamentul respectiv;

11Principalele caracteristici ale mijlocului de învățământ

Data                                      Semnătura
1 se va preciza titlul mijlocului de învățământ;
2 se va preciza categoria din care face parte mijlocul de învățământ;
3 se va preciza suportul fizic al mijlocului de învățământ (hârtie, CD, DVD etc.) și stadiul de realizare al mijlocului de învățământ (machetă, prototip sau produs finit);
4 se va preciza programa sau programele suport (în vigoare) care au stat la baza elaborării și realizării mijlocului de învățământ;
5 se va preciza denumirea completă a disciplinei sau disciplinelor la care poate fi folosit mijlocului de învățământ;
6 se va preciza aria sau ariile curriculare corespunzătoare disciplinelor la care poate fi utilizat;
7 se va preciza nivelul clasei/claselor sau vârsta copiilor din învățămîntul preșcolar;
8 se vor face precizările referitoare la grupul țintă deoarece un mijloc de învățământ poate fi utilizat la unul sau mai multe categorii de grupuri țintă cum ar fi: preșcolari sau elevi, cadre didactice (instrument de lucru pentru elev/demonstraţii efectuate de profesor);
9 se vor preciza numele autorilor și editurii/producătorului/comerciantului;
10 cerinţele pedagogice care rezultă din utilizarea mijlocului/mijloacelor de învățământ pentru a facilita
dezvoltarea/dobândirea/formarea competenţelor generale şi specifice prevăzute de programa școlară în vigoare;
11 se vor preciza principalele caracteristici constructive, funcţionale şi de exploatare ale materialului didactic.

ANEXA NR. 5 ANGAJAMENT
Subsemnatul/a, _________________________________________________, domiciliat/ă în ___________________________, posesor/are al/a B.I./C.I. seria _______ nr. ________________, eliberat de __________________, la data de ______________, codul numeric personal ___________________________, număr telefon ________________, în calitate de membru al Comisiei de omologare a utilizării mijloacelor de învățământ, denumită în continuare Comisie, declar pe propria răspundere că nu voi divulga sub nicio formă informaţii legate de procesul de verificare a criteriilor de conformitate în cazul solicitărilor privind omologarea utilizării mijloacelor de învățământ, informaţii de natură să atragă avantaje necuvenite din activitatea pe care o desfăşor sau să aducă prejudicii imaginii Ministerului Educaţiei Naţionale.
Sunt de acord să-mi îndeplinesc toate sarcinile de lucru prevăzute de Metodologia – Cadru privind asigurarea omologării utilizării mijloacelor de învățământ în învățământul preuniversitar a cărui anexă este prezentul angajament, respectând termenele stabilite şi mă angajez că nu voi face publice detalii asupra activităţii desfăşurate în cadrul procesului de verificare a criteriilor de conformitate, ale mijloacelor de învățământ.
Sunt de acord să-mi asum responsabilitatea pentru calitatea activităţii desfăşurate şi declar că am luat la cunoştinţă faptul că sunt obligat să păstrez confidenţialitatea lucrărilor Comisiei, până în momentul în care sunt făcute publice de către MEN.
Declar că NU am rude sau afini până la gradul IV nici în cadrul editurii/producătorului/furnizorului al cărui mijloc de învățământ este evaluat de Comisie şi nici dintre autorii/producătorii mijlocului de învățământ propus.
Declar că NU am participat la activităţi în vederea elaborării/proiectării/editării mijlocului de învățământ analizat, în calitate de referent științific, autor, coautor, redactor, tehnoredactor, coordonator conţinut ştiinţific.
În caz contrar, mă voi supune rigorilor art. 326 (falsul în declaraţii) din Noul Cod Penal al României. Sunt conştient/ă că, în cazul în care voi încălca prevederile normative privind protecţia informaţiilor clasificate, voi răspunde, potrivit legii, administrativ, disciplinar, material, civil ori penal, în raport cu natura și gravitatea faptei.

 

Sending
User Review
0 (0 votes)

Mai multe știri despre:

S-ar putea sa-ţi mai placă şi...

0 comentarii la “Legea Manualelor auxiliare a fost anuntata de Ministerul Educatiei”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

ACTUALITĂȚI

Ne gasesti si pe Facebook

AUTO

CULTURĂ

TEATRU

RELIGIE

POLITICĂ

SOCIAL

CINEMA

JUSTIȚIE

Închiriere Apartament de LUX

ABONARE LA ȘTIRI

Numele (obligatoriu)

Adresa de email (obligatoriu)

PARTENERI