Ce taxe cresc de la 1 august și 1 ianuarie

Guvernul a adoptat modificările propuse la Codul Fiscal. De la 1 august se scumpesc țigările și băuturile alcoolice, cresc taxele pentru jocurile de noroc.

Ce taxe cresc de la 1 august și 1 ianuarie


Guvernul a adoptat modificările propuse la Codul Fiscal. Începând cu 1 august se scumpesc țigările și băuturile alcoolice, cresc taxele pentru jocurile de noroc, se reduce pragul pentru acordarea facilităţilor fiscale în industria alimentară şi în domeniul construcţiilor și se modifică taxarea contractelor part time.

De la 1 ianuarie, se elimină impozitul specific pentru sectorul Horeca, crește impozitul pe dividente de la 5% la 8%, iar micro întreprinderile vor fi obligate să aibă cel puțin un angajat. Guvernul estimează că noile modificări fiscale vor aduce în plus la bugetul de stat 1,2 miliarde lei în 2022 şi 10,5 miliarde de lei în anul 2023.

Ce măsuri spune Ministerul că s-au adoptat:

1. Extinderea facilității privind scutirea de impozit a profitului investit și pentru investițiile în active utilizate în activitatea de producție, procesare, precum și în activele reprezentând retehnologizare.

2. Majorarea cotei de impozitare a dividendelor de la 5% la 8%.

3. În domeniul impozitului pe veniturile microîntreprinderilor:

• aplicarea opțională a sistemului de impozit pe veniturile microîntreprinderilor.

• începând cu data de 1 ianuarie 2023, persoanele juridice române care desfăşoară activităţi în domeniul HORECA, pot opta pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, fără verificarea condițiilor de încadrare în sistem și fără să aplice regulile privind ieșirea din acest sistem în cursul anului.

• modificarea limitei plafonului cifrei de afaceri, prin reducerea de la 1.000.000 euro la 500.000 euro echivalent lei.

• menținerea cotei de impunere de 1% și eliminarea cotei de 3%.

• obligativitatea existenței cel puțin a unui salariat.

• limitarea la 20% a veniturilor din consultanță și management.

• excluderea activităților din domeniul bancar, al asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de capital, inclusiv activităţi de intermediere în aceste domenii, din domeniul jocurilor de noroc, precum și a persoanelor juridice române care desfăşoară activităţi de explorare, dezvoltare, exploatare a zăcămintelor de petrol şi gaze naturale.

• eliminarea opțiunii pentru plata impozitului pe profit în cazul microîntreprinderilor care au un capital social subscris de cel puţin 45.000 lei şi au cel puţin 2 salariaţi.

• instituirea unei condiții de deținere de titluri de participare de către același acționar/asociat la cel mult trei microîntreprinderi, în cazul acționarilor/asociaților care dețin mai mult de 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot.

4. În domeniul impozitul specific unor activități (adică în HORECA):

• abrogarea Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, începând cu data de 1 ianuarie 2023.

• începând cu data de 1 ianuarie 2023, contribuabilii care au intrat sub incidența prevederilor Legii nr. 170/2016, cu completările ulterioare, până la data de 31 decembrie 2022, pot opta pentru plata impozitului pe veniturilor microîntreprinderilor, potrivit titlului III din Codul Fiscal, fără verificarea condițiilor de încadrare în sistem și fără să aplice regulile privind ieșirea din acest sistem în cursul anului, sau pentru plata impozitului pe profit, potrivit titlului II din Codul Fiscal.

5. În domeniul impozitului pe venit și contribuțiilor sociale:

• Revizuirea reglementării privind acordarea facilităților fiscale în sectorul construcții, precum și în sectorul agricol și în industria alimentară.

Măsura vizează acordarea facilităților fiscale numai persoanelor fizice care obţin venituri din salarii şi asimilate salariilor realizate în baza contractelor individuale de muncă încheiate cu angajatori care se încadrează în condiţiile prevăzute la art. 60 pct. 5 și pct. 7 din Codul Fiscal. Prevederea se aplică începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2023.

• Revizuirea reglementării privind acordarea facilităților fiscale în sectorul construcții, în ceea ce privește condiția referitoare la calculul cifrei de afaceri.

Măsura are în vedere revizuirea reglementării privind acordarea facilităților fiscale în sectorul construcții, în ceea ce privește condiția referitoare la calculul cifrei de afaceri, în sensul în care raportarea are în vedere doar informații/date din anul curent. Astfel, se are în vedere principiul conform căruia facilitățile fiscale se acordă în perioada în care se realizează efectiv activitățile menționate la codurile CAEN precizate în actul normativ, urmărindu-se ca salariații care contribuie în perioada de raportare într-un procent semnificativ la realizarea a minim 80% din cifra de afaceri totală reprezentând activități de construcții să beneficieze de scutiri, respectiv calculul să fie realizat în timp real și nu având la bază date istorice.

• Modificarea plafonului până la care se acordă facilitățile fiscale în domeniul construcțiilor, sectorul agricol şi în industria alimentară, respectiv de la 30.000 lei lunar la 10.000 lei lunar, inclusiv. Pentru partea din venitul brut lunar ce depăşeşte 10.000 lei nu se aplică facilităţile fiscale.

6. Modificarea plafonului până la care contribuabilii pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit, respectiv de la 100.000 euro la 25.000 euro.

7. În cazul veniturilor din salarii și asimilate salariilor se introduce un plafon lunar de venit neimpozabil și care nu se cuprinde în bazele de calcul ale contribuțiilor sociale obligatorii, de cel mult 33% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, în condițiile stabilite prin lege, pentru următoarele:

a) prestaţiile suplimentare primite de salariaţi în baza clauzei de mobilitate potrivit legii, altele decât prestațiile suplimentare primite de lucrătorii mobili prevăzuți de H.G. nr. 38/2008 privind organizarea timpului de muncă al persoanelor care efectuează activități mobile de transport rutier, cu modificările și completările ulterioare,în limita a 2,5 ori nivelul legal stabilit H.G.;

b) contravaloarea hranei în limita valorii maxime, potrivit legii, a unui tichet de masă/persoană/zi;

c) cazarea și contravaloarea chiriei pentru spațiile de cazare/de locuit puse de către angajatori, în limita unui plafon neimpozabil de 20% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată /lună/persoană, în anumite condiții prevăzute de lege;

d) contravaloarea serviciilor turistice şi/sau de tratament, în limita unui plafon anual, pentru fiecare angajat, reprezentând nivelul unui câştig salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul în care au fost acordate;

e) contribuţiile la un fond de pensii facultative şi cele reprezentând contribuţii la scheme de pensii facultative, în limita a 400 euro anual pentru fiecare persoană;

f) primele de asigurare voluntară de sănătate, precum şi serviciile medicale furnizate sub formă de abonament, astfel încât la nivelul anului să nu se depăşească echivalentul în lei al sumei de 400 euro, pentru fiecare persoană;

g) sumele acordate angajaţilor care desfăşoară activităţi în regim de telemuncă, în limita unui plafon lunar de 400 lei corespunzător numărului de zile din luna în care persoana fizică desfăşoară activitate în regim de telemuncă.

Măsura includerii sumelor reprezentând venituri din prestații suplimentare în plafonul lunar de cel mult 33% din salariul de bază corespunzător locului de muncă, în limita căruia veniturile nu sunt impozabile și nu se cuprind în baza de calcul al contribuțiilor de asigurări sociale obligatorii, nu vizează prestațiile suplimentare primite în baza clauzei de mobilitate, potrivit legii, de lucrătorii mobili din domeniul transporturilor prevăzuți în H.G. nr. 38/2008 privind organizarea timpului de muncă al persoanelor care efectuează activități mobile de transport rutier, cu modificările și completările ulterioare, pentru care se menține regimul fiscal actual.

Prevederea se aplică începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2023.

8. Revizuirea sistemului de acordare a deducerilor personale în cazul contribuabililor care realizează venituri din salarii la locul unde se află funcţia de bază.

Măsura vizează acordarea deducerii personale de bază și a deducerilor personale suplimentare, dupa caz, în limita venitului impozabil lunar realizat.

Astfel, deducerea personală de bază se acordă pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de până 2.000 de lei peste nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată aprobat prin hotărâre a Guvernului, în vigoare în luna de realizare a venitului.

Deducerea personală suplimentară se acordă astfel:
- 15% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată pentru persoanele fizice cu vârsta de până la 26 de ani, care realizează venituri din salarii al căror nivel este de până la nivelul de 2.000 de lei peste nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată aprobat prin hotărâre a Guvernului, în vigoare în luna de realizare a venitului;
- 100 de lei lunar pentru fiecare copil cu vârsta de până la 18 de ani, dacă acesta este înscris într-o unitate de învăţământ, părintelui care realizează venituri din salarii, indiferent de nivelul acestora.

9. Stabilirea venitului impozabil la nivelul venitului brut, respectiv eliminarea cotei forfetare de 40%, în cazul veniturilor din cedarea folosinţei bunurilor, altele decât cele realizate din arendă și din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală.

10. Modificarea cotelor de impunere a veniturilor obținute din jocuri de noroc, de la nivelul actual care situează între 1% și 25%, la un nivel cuprins între 3% și 40%, precum și modificarea tranșelor de venit brut asupra cărora se aplică aceste cote, de la 66.750 lei, la 10.000 lei, respectiv de la 445.000 lei, la 66.750 lei.

Măsura se aplică veniturilor plătite începând cu 1 august 2022.

11. Modificarea prevederilor privind veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal

Măsura are în vedere:
- eliminarea plafonului neimpozabil de 450.000 lei reprezentând deducere din valoarea tranzacției la stabilirea venitului impozabil;
- calculul impozitului pe venit la valoarea tranzacției prin aplicarea cotei de 3% pentru proprietăţile imobiliare deținute o perioadă de până la 3 ani inclusiv sau a cotei de 1% pentru imobilele deținute o perioadă mai mare de 3 ani.

12. Introducerea obligației plății contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate la nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată, în cazul contractelor individuale de muncă cu normă întreagă sau cu timp partial pentru care veniturile realizate sunt sub acest nivel. Venitul luat în calcul va fi salariul minim brut pe țară în vigoare în luna pentru care se datorează contribuţiile și nu venitul realizat de salariat.

13. Modificarea bazei anuale de calcul al contribuţiei de asigurări sociale, în cazul persoanelor care realizează venituri din activităţi independente venituri și/sau venituri din drepturi de proprietate intelectuală, din una sau mai multe surse şi/sau categorii de venituri, a căror valoare cumulată este cel puţin egală cu 12 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a Declaraţiei estimative.

Baza anuală de calcul o reprezintă venitul ales de contribuabil, care nu poate fi mai mic decât:

a) nivelul de 12 salarii minime brute pe ţară, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 12 și 24 salarii minime brute pe ţară;

b) nivelul de 24 salarii minime brute pe ţară, în cazul veniturilor realizate de peste 24 salarii minime brute pe ţară.

14. Modificarea bazei anuale de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, în cazul persoanelor care realizează venituri din activităţi independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit prevederilor titlului II sau titlului III, venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, venituri din investiţii și venituri din alte surse, din una sau mai multe surse şi/sau categorii de venituri, a căror valoare cumulată este cel puţin egală cu 6 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a Declaraţiei estimative.

Baza anuală de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate o reprezintă:

a) nivelul a 6 salarii minime brute pe ţară, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 6 și 12 salarii minime brute pe ţară;

b) nivelul de 12 salarii minime brute pe ţară, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 12 și 24 salarii minime brute pe ţară;

c) nivelul de 24 salarii minime brute pe ţară, în cazul veniturilor realizate de peste 24 salarii minime brute pe ţară.

• Abrogarea prevederii potrivit căreia persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor pe bază de contract individual de muncă încheiat pe o perioadă de 12 luni, de la angajatori care desfăşoară activităţi sezoniere dintre cele prevăzute la art. 1 al Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, în cursul unui an sunt scutite la plata impozitului pentru aceste venituri.

15. Trecerea de la aplicarea cotei reduse de TVA de 9% la aplicarea cotei standard de TVA, începând cu data de 1 ianuarie 2023, în cazul băuturilor nealcoolice care conțin adaos de zahăr sau alți îndulcitori sau aromatizate;

16. Majorarea cotei reduse de TVA de la 5% la 9% pentru serviciile de restaurant și de catering, precum și pentru activitățile de cazare hotelieră, începând cu data de 1 ianuarie 2023;

17. Diminuarea, începând cu data de 1 ianuarie 2023, a plafonului valoric maxim prevăzut pentru livrarea de locuințe ca parte a politicii sociale către persoane fizice, respectiv de la 700.000 lei la 600.000 lei, exclusiv TVA, concomitent cu limitarea aplicării cotei reduse de TVA de 5% pentru achiziția de către orice persoană fizică, în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice, a unei singure locuințe;

17. Reglementarea situației persoanelor fizice care au încheiat acte juridice care au ca obiect plata în avans pentru achiziția de locuințe cu cota redusă de TVA de 5%, anterior datei de 1 ianuarie 2023, în sensul ca acestea să beneficieze de aplicarea cotei reduse de TVA în anul 2023 în condițiile legale în vigoare la data încheierii respectivelor acte;

18. Stabilirea unui termen, respectiv 1 ianuarie 2032, până la care se poate aplica cota redusă de TVA de 9% pentru livrarea de îngrășăminte chimice și de pesticide chimice, în conformitate cu prevederile adoptate prin Directiva (UE) 2022/542, care limitează în timp facilitatea aplicării cotei reduse de TVA pentru livrările și prestările dăunătoare mediului, respectiv pentru pesticide chimice și îngrășăminte chimice.

19. Stabilirea unui termen, respectiv 1 ianuarie 2030, până la care se poate aplica cota redusă de TVA de 5% pentru livrările de lemn de foc, în conformitate cu prevederile adoptate prin Directiva (UE) 2022/542, care limitează în timp facilitatea aplicării cotei reduse de TVA pentru livrările și prestările dăunătoare mediului, respectiv pentru lemnul utilizat ca lemn de foc.

20. Stabilirea unui nou calendar privind nivelul accizelor care să reglementeze cuantumul și perioada de aplicare a nivelului accizelor pentru produsele supuse regimului accizelor armonizate;

• creșterea nivelului accizei totale pentru țigarete, începând cu 1 august 2022, de la 563,97 lei/1.000 țigarete la 594,97 lei/1.000 țigarete.

• actualizarea nivelului accizei specifice pentru țigarete ca urmare a modificării nivelului accizei totale pentru țigarete;

• diminuarea cu un punct procentual pe an, începând cu 1 august 2022, a procentului legal al accizei ad valorem aplicat asupra prețului de vânzare cu amănuntul al țigaretelor eliberate pentru consum, astfel că acesta va fi de 10% în anul 2025;

• majorarea cuantumului accizei minime pentru țigarete datorate, de la de 97% din nivelul accizei totale pentru țigarete la 100% din nivelul accizei totale pentru țigarete prevăzut în anexa nr. 1;

• introducerea unui calendar de creștere graduală a accizei pentru tutun fin tăiat destinat rulării în țigarete și la alte tutunuri de fumat în vederea apropierii nivelurilor accizelor pentru aceste produse cu nivelul accizelor aplicabil țigaretelor, pentru a se lua mai mult în considerare gradul de concurență dintre aceste produse și armonizarea taxelor pentru toate produsele care aparțin aceleiași grupe de tutun prelucrat;

• stabilirea unui tratament similar pentru produsele din tutun încălzit cu cel al produselor din tutun prelucrat prin introducerea unui calendar de creștere graduală a nivelului accizelor pentru aceste produse;

• pentru egalitate de tratament în ceea ce privește taxarea produselor supuse accizelor nearmonizate, se majorează nivelul accizelor și pentru lichidul care conține nicotină prin instituirea unui calendar de creștere graduală a accizei pentru acest produs;

• eliminarea aplicării prevederilor referitoare la actualizarea nivelului accizelor cu creșterea prețurilor de consum pentru tutun fin tăiat destinat rulării în țigarete, alte tutunuri de fumat, țigări și țigări de foi, tutunul conținut în produse din tutun încălzit și lichidul care conțină nicotină întrucât nivelul accizelor pentru aceste produse este stabilit prin raportare la nivelul accizei totale pentru țigarete și prin urmare se are în vedere evoluția prețurilor din piață;

• exceptarea temporară de la actualizarea cu creșterea prețurilor de consum a nivelului accizelor pentru benzină cu plumb, benzină fără plumb și motorină, iar în situaţia în care, în perioada 1 ianuarie 2023 – 31 decembrie 2023, nivelul accizelor pentru aceste produse, este mai mic decât nivelul minim prevăzut de Directiva 2003/96/CE.

21. majorarea nivelului accizelor pentru alcool și băuturi alcoolice, începând cu 1 august 2022, având în vedere că nivelul accizelor pentru aceste produse nu a mai fost actualizat de la rescrierea Codului Fiscal.

22. În domeniul taxelor și impozitelor locale:
• eliminarea noțiunii de clădire cu destinație mixtă. Măsura este necesară pentru simplificarea determinării destinației clădirii și calculului impozitului pe clădiri;

• modificarea modului de determinare a bazei impozabile a clădirilor cu destinatie rezidentiala, prin trecerea de la calculul tabelar din Codul Fiscal la determinarea valorii impozabile în baza Studiilor de piață privind valorile minime imobiliare, administrate de Uniunea Națională a Notarilor Publici din România, publicate anual pe pagina de internet a UNNPR. Măsura are în vedere determinarea bazei impozabile a clădirilor cât mai aproape de valoarea de piață;

• modificarea limitelor minime ale cotelor de impozitare pentru clădirile rezidențiale și pentru clădirile nerezidențiale, se unifică modul de determinare a valorii impozabile pentru clădirile rezidențiale și cele nerezidențiale și modul de determinare a valorii impozabile a clădirilor aflate în proprietatea persoanelor fizice și al persoanelor juridice. Măsura este necesară pentru eliminarea modului diferit de determinare a bazei impozabile între clădirile proprietatea persoanelor fizice și cele ale persoanelor juridice și a modului diferit de determinare a bazei impozabile pentru clădirile rezidențiale și cele nerezidențiale.

• stabilirea regulilor privind calculul impozitului/taxei pe clădiri urmare modificării modului de determinare a bazei impozabile. Măsura este necesară pentru reglementarea unor măsuri procedurale ca urmare a determinării bazei impozabile în baza Studiilor de piață privind valorile minime imobiliare, administrate de Uniunea Națională a Notarilor Publici din România, publicate anual pe pagina de internet a UNNPR.

• stabilirea regulilor de impozitare a clădirilor în situația în care Studiile de piață referitoare la valorile orientative privind proprietățile imobiliare din România, administrate de Uniunea Națională a Notarilor Publici din România nu conțin informații despre clădirile sau terenurile acoperite de acestea, aflate pe raza unei unități administrativ-teritoriale. Se aplică cota de impozitare aferentă clădirilor rezidențiale/nerezidențiale, după caz, asupra valorii impozabile determinate conform Codului Fiscal in vigoare la 31 decembrie 2022 si înregistrată în baza de date a organului fiscal.

23. POS pentru comercianții cu cifre de afaceri mai mari de 10.000 euro.
Măsura de la art. VII vizează modificarea pragului cifrei de afaceri, de la 50.000 euro la 10.000 euro în echivalent lei, pentru obligația operatorilor economici de a accepta ca mijloc de plată cardurile de debit, de credit sau preplătite.