Noi reguli la examenul de bacalaureat. Care sunt probele de examen pentru fiecare profil și specializare

Proiectul legii educației introduce o nouă structură a examenului de bacalaureat. Structura va include o nouă probă de competențe suplimentare și două probe de evaluare a competențelor lingvistice.

Noi reguli la examenul de bacalaureat. Care sunt probele de examen pentru fiecare profil și specializare


Proiectul legii educației introduce o nouă structură a examenului de bacalaureat. Structura va include o nouă probă de competențe suplimentare și două probe de evaluare a competențelor lingvistice la două limbi de circulație internațională.

Elevii clasei a XII-a de la profilul umanist trebuie să știe că vor susține o probă scrisă pentru evaluarea competențelor la matematică, iar cei de la profilul real vor avea o probă la una dintre materiile la alegere: logică, psihologie, sociologie, economie, filozofie.
Varianta modificată a proiectului de lege al educației în mandatul ministrului Ligia Deca, va fi în dezbaterea Parlamentului după 15 februarie, potrivit calendarului convenit de liderii coaliției.

Examenul de bacalaureat va fi modificat radical, potrivit proiectului de lege. Legile educației ar putea intra în vigoare din 2028, dacă acestea vor fi adoptate în acest an, potrivit hotnews.ro.

Ce prevede fiecare articol al proiectului de lege:
Art. 99
(1) Absolvenţii învăţământului liceal primesc diploma de absolvire, foaia matricolă şi, după caz, certificat de calificare profesională de nivel 3 sau 4, parte a portofoliului educaţional, care atestă finalizarea studiilor liceale şi care conferă dreptul de acces, în condiţiile legii, în învăţământul postliceal sau pe piaţa muncii.
(2) Elevii care au promovat clasa a XII-a de liceu cu frecvenţă, respectiv clasa a XIII-a de liceu –frecvenţă redusă, respectiv seral, pot susţine examenul naţional de bacalaureat, în conformitate cu o metodologie aprobată prin ordin al ministrului educaţei.
(3) Absolvenţii învăţământului liceal care susţin şi promovează examenul naţional de bacalaureat dobândesc diplomă de bacalaureat, care le dă dreptul de acces în învăţământul superior, în condiţiile legii.

Care sunt probele de examen pentru fiecare profil și specializare
(4) Examenul naţional de bacalaureat constă în susţinerea următoarelor probe:

a) proba A01 – probă orală de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, probă comună pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările – se realizează pe baza standardelor naţionale de evaluare;
b) proba A02 – probă orală de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă, pentru elevii care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale – se realizează pe baza standardelor naţionale de evaluare;
c) proba A1 – probă scrisă la Limba şi literatura română – probă comună pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările, cu excepţia elevilor de la profilul umanist, specializarea filologie – se realizează pe baza standardelor naţionale de evaluare;
d) proba A2 – probă scrisă la Limba şi literatura română pentru elevii de la profilul umanist, specializarea filologie – se realizează pe baza standardelor naţionale de evaluare;
e) proba B – două probe de evaluare a competenţelor lingvistice la două limbi de circulaţie internaţională, în acord cu descriptorii elaboraţi pe baza programelor şcolare. Rezultatul evaluării se exprimă prin niveluri de competenţă corespunzătoare celor din Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine. Pentru prima limbă străină nivelul de competenţă vizat este echivalent nivelului B2 din Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine; pentru a doua limbă străină, nivelul de competenţă vizat este echivalent nivelului B1, respectiv A2, în funcţie de tipul de probă, la alegerea candidatului. Examenele cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine pot fi echivalate conform metodologiei adoptate prin ordin al ministrului educaţiei;
f) proba C – proba de evaluare a competenţelor digitale, în acord cu descriptorii elaboraţi pe baza programelor şcolare. Rezultatul evaluării se exprimă prin nivelurile de competenţă în raport cu standardele europene recunoscute în domeniu. Examenele cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale pot fi echivalate conform metodologiei adoptate prin ordin al ministrului educaţiei;
g) proba D – probă scrisă la Limba şi literatura maternă – probă comună pentru elevii care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale de la toate filierele, profilurile şi specializările – se realizează pe baza standardelor naţionale de evaluare;
h) proba E – probe scrise, obligatorii, specifice profilului sau specializării, pe baza standardelor naţionale de evaluare;
i) Proba F – probă scrisă, obligatorie, pentru evaluarea competenţelor de bază, complementare profilului/probelor scrise E.

(5) Proba E – probe scrise, obligatorii, specifice profilului sau specializării sunt desfăşurate după cum urmează:
a) pentru profilul real, specializarea matematică-informatică, din filiera teoretică, două probe scrise, dintre care o probă obligatorie, la matematică şi o probă, la o disciplină relevantă pentru profilul real la alegere între: informatică, fizică, chimie, biologie;
b) pentru profilul real, specializarea ştiinţele-naturii, din filiera teoretică, două probe scrise, dintre care o probă obligatorie la fizică/ chimie/ biologie şi o probă la o disciplină relevantă pentru profilul real la alegere între: fizică, chimie, biologie, matematică sau informatică, alta decât cea la care a susţinut proba obligatorie;
c) pentru profilul umanist, specializarea ştiinţe sociale, din filiera teoretică, două probe scrise, dintre care o probă obligatorie, la istorie şi o probă la o disciplină relevantă pentru profilul umanist, la alegere între geografie şi ştiinţe socioumane: logică, psihologie, sociologie, economie, filosofie;
d) pentru profilul umanist, specializarea filologie, din filiera teoretică probe scrise, dintre care o probă obligatorie, la limba şi literatura unei limbi de circulaţie internaţională şi o probă la o disciplină relevantă pentru profilul umanist, la alegere între: istorie, geografie sau ştiinţe socio-umane: logică, psihologie, sociologie, economie, filosofie;
e) pentru filiera tehnologică, o probă scrisă specifică domeniului de pregătire şi o probă, la alegere, dintre disciplinele relevante pentru profilul real;
f) pentru filiera vocaţională, două probe, dintre care, una obligatorie dintre disciplinele de specialitate şi alta, la alegere, dintre disciplinele relevante pentru profilul predominant al specializării.

Care este noua probă la examenul de bacalaureat. Ce examen vor da cei de la profil uman și cei de la profil real
(6) Proba F va viza competenţele de bază, după cum urmează:
a) pentru profilul umanist, filiera teoretică, proba scrisă pentru evaluarea competenţelor de bază la matematică;
b) pentru profilul real, filiera teoretică, probă scrisă pentru evaluarea competenţelor de bază, la alegere, la una dintre disciplinele socio-umane: logică, psihologie, sociologie, economie, filozofie;
c) pentru filierele tehnologică şi vocaţională, probă scrisă pentru evaluarea competenţelor prevăzute la litera a) sau b), complementar disciplinelor alese la proba E.
Lista disciplinelor şi a programelor de examene se stabileşte prin ordin al ministrului educaţiei şi se dă publicităţii la începutul ciclului de învăţământ.

Care sunt condițiile de promovare
Art.100
(1) Examenul naţional de bacalaureat se consideră promovat de către absolvenţii învăţământului liceal, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) au susţinut proba A01, respectiv A02 şi au obţinut cel puţin nota 5;
b) au susţinut probele B şi C prevăzute la art. 99 alin. (4) şi au obţinut la proba B cel puţin echivalentul nivelului B1, respectiv A2, în funcţie de tipul de probă susţinut, iar la proba C au obţinut cel puţin nivelul „mediu”;
c) au susţinut probele A1 şi A2 prevăzută la art. 99 alin. (4) şi au obţinut cel puţin nota 5;
d) au susţinut, după caz, proba D prevăzută la art. 99 alin. (4) şi au obţinut cel puţin nota 5;
e) au susţinut proba E, prevăzută la art. 99 alin. (4) şi au obţinut cel puţin nota 5 la fiecare dintre cele două discipline;
f) au susţinut proba F, prevăzută la art. 99 alin. (4) şi au obţinut cel puţin nota 5 la fiecare dintre cele două discipline;
g) au obţinut media aritmetică, calculată cu două zecimale exacte, a notelor obţinute la proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, respectiv în limba maternă, şi la probele scrise, cel puţin egală cu 6.

(2) În urma promovării examenului naţional de bacalaureat, absolventului i se eliberează diploma de bacalaureat.
(3) Absolvenţilor de liceu care au susţinut probele B şi C prevăzute la art. 99 alin. (4) li se eliberează certificate care atestă nivelul de competenţă lingvistică, respectiv nivelul de competenţă digitală. Eliberarea acestor certificate nu este condiţionată de promovarea probelor scrise şi orale prevăzute la art. 99 alin. (4).
(4) În cazul nepromovării examenului naţional de bacalaureat, pot fi recunoscute în sesiunile următoare, la cerere, rezultatele la probele care au fost promovate în sesiunea/sesiunile anterioare.
(5) În decursul unui an şcolar, se organizează două sesiuni ale examenului naţional de bacalaureat.
(6) Prin excepţie, în cazuri temeinic justificate, se poate organiza şi sesiune de bacalaureat specială, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei.