Constănțenii vor plăti 50 de lei de persoană pe an pentru amenajarea și întreținerea spațiilor verzi

Primarul Constanței, Vergil Chițac, vrea să pună, începând cu anul 2022, o taxă de amenajare și întreținere a spațiilor verzi. Taxa va avea o valoare de 50 de lei de persoană, pe an.

Constănțenii vor plăti 50 de lei de persoană pe an pentru amenajarea și întreținerea spațiilor verzi


Primăria Constanța a publicat astăzi proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxele locale pentru 2022. Acesta prevede majorări ale unor taxe și impozite, dar și impunerea unora noi. Se remarcă introducerea taxei de amenajare și întreținere spații verzi în cuantum de 50 lei/persoană fizică/an.

Potrivit propunerii de proiect, vom plăti impozit mai mare pentru locuințe. Valoarea impozabilă pe clădirile cele mai scumpe se majorează de la 1.320 lei/mp la 1.354 lei. Valoarea impozabilă crește însă pentru toate tipurile de clădiri.

De asemenea, crește impozitarea pentru clădirile cu destinație nerezidențială proprietatea persoanelor fizice de la 1% la 1,3%. În proiect mai apare o majorarea impozitului rezultat cu o cotă adițională de 15,4%, ceea ce duce la o majorare totală de 45%. Va fi afectat de această majorare oricine are un spațiu comercial pe persoană fizică sau orice spațiu în afară de locuință.

Taxa anuală de rezervare a locului de parcare pentru autoturismele deținute de persoanele fizice crește de la 208 lei la 399 lei.

Taxa de salubritate crește de la 6,5 lei/persoană/lună la 7,5 lei/persoană/lună.

Taxa de întreținere cimitire crește de la 5 lei/mp/an la 15 lei/mp/an.

De asemenea, se introduce o taxă de amplasare de steaguri publicitare pe stâlpii sau catargele aparținând municipiului Constanța în cuantum de 123,17 lei/stâlp/lună pentru un mijloc publicitar și de 246,34 lei/stâlp/lună pentru două mijloace publicitare.

Se propune și majorarea cu 50% a taxei pentru eliberarea certificatelor de urbanism pentru clădiri rezidențiale cu funcțiunea locuințe colective sau individuale, inclusiv pentru acelea unde se prevăd funcțiuni mixte pe lângă locuirea permanentă sau temporară, în regim turistic sau de locuințe de vacanță, cu echipări conexe de tipul spațiilor comerciale, alimentație publică, spații pentru profesii liberale, activități sportive, servicii și altele asemenea.

"Taxa de amenajare și întreținere spații verzi se instituie ca reacție la degradarea spațiilor publice, ca instrument fiscal menit să contrabalanseze efectele negative asociate cadrului urban construit și de atingere a standarului european de 26 mp de spațiu verde pentru fiecare locuitor al municipiului Constanța. Totodată, taxa creează și asigură veniturile necesare autorității locale pentru acoperirea costurilor cu reabilitarea, extinderea, întreținerea și conservarea suprafețelor de spații verzi în municipiul Constanța", se arată în proiectul de hotărâre.

Taxa este anuală și se plătește până la data de 31 martie 2022 inclusiv.

Valoarea taxei este de 50 lei/persoană/an.

Are calitate de contribuabil, persoana fizică care are stabilit domiciliul în municipiul Constanța potrivit dreptului comun.

În cazul contribuabililor înregistrați în evidențele fiscale ale Serviciului Public de

Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța cu domiciliul în municipiul Constanța la data de 31.12.2021, impunerea la plata taxei se face din oficiu prin emiterea deciziei de impunere anuale.

Contribuabilii neînregistrați în evidențele fiscale au obligația depunerii declarației de impunere pentru stabilirea taxei de amenajare și întreținere spații verzi, personal sau prin reprezentant legal până la data de 31.03.2022. Modelul declarației este prevăzut la alin. (17).

În cazul contribuabililor care își stabilesc domiciliul în municipiul Constanța după împlinirea termenului scadent de plată, depunerea declaraţiei şi plata taxei se efectuează în termen de 30 de zile de la data intervenirii modificării.

Taxa se datorează pentru întregul an fiscal indiferent de data stabilirii domiciliului.

Taxa încetează a se mai datora începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care se modifică domiciliul contribuabilului. Scăderea de la plata taxei se face în urma depunerii unei cereri în termen de 30 de zile de la data intervenirii modificării.

Pentru neplata taxei la termenele scadente, se datorează după aceste termene majorări de întârziere în cuantum de 1%, calculate pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii taxei datorate, inclusiv.

Sunt scutite de la plata taxei de amenajare și întreținere spații verzi următoarele categorii de contribuabili:
a) veteranii de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război;
b) persoanele prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare;
c) persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele încadrate în gradul I de invaliditate şi reprezentanţii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate.
(13) Scutirea de la plata taxei de amenajare și întreținere spații verzi, se acordă pe bază de cerere, începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal următor celui în care persoana în cauză prezintă actele prin care se atestă încadrarea într-una din categoriile menţionate la alin. (12). Copiile certificate pentru conformitate cu originalul a actelor rămân ca documente justificative la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale.“, se arată în proiectul de hotărâre.